Skip to:

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngày 06/11/2017 Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã ký quyết định số 1999/QĐ-ĐHHHVN về việc Ban hành chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ. Nội dụng cụ thể: