Skip to:

Thông tin tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Đình Thạch, chuyên ngành: Khoa học hàng hải (Tiếng Anh)