Skip to:

Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Đình Thạch, chuyên ngành: Khoa học hàng hải