Skip to:

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Đình Thạch, Chuyên ngành: Khoa học hàng hải