Skip to:

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Liên, chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải