Thông báo Hội thảo khoa học cấp Trường của NCS. Đỗ Thanh Tùng