Thông báo Kỳ thi sát hạch chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ cho học viên cao học khóa 2020