Thông báo lịch học Tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam đối với các học viên cao học khoá 2020