Thông báo về việc triển khai đào tạo trực tiếp từ 04/10/2021