Thông báo Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường của NCS. Lại Huy Thiện