VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

STT Ngành Trình độ
1 Chương trình đào tạo các chuyên ngành tiến sĩ áp dụng cho các khóa từ 2022 Tiến sĩ
2 Chương trình đào tạo các chuyên ngành thạc sĩ áp dụng cho các khóa từ 2022 đợt 1 Thạc sỹ
3 Quản lý kinh tế Tiến sĩ
4 Quản lý sản xuất công nghiệp Thạc sỹ
5 Quản lý môi trường Thạc sỹ
6 Quản lý tài chính Thạc sỹ
7 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thạc sỹ
8 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Thạc sỹ
9 Quản lý vận tải và Logistics Thạc sỹ
10 Chương trình đào tạo các ngành thạc sĩ áp dụng cho các khóa từ 2017 đợt 2 Thạc sỹ
11 Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ - 2017 Thạc sỹ
12 Chuẩn đầu ra trình độ Tiến sĩ - 2017 Tiến sĩ
13 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Tiến sĩ
14 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải Tiến sĩ
15 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy Tiến sĩ
16 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Máy thiết bị tàu thủy Tiến sĩ
17 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tiến sĩ
18 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học hàng hải Tiến sĩ
19 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy Tiến sĩ
20 Kĩ thuật Môi trường Thạc sỹ
21 Ngành Kĩ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thạc sỹ
22 Chuyên Ngành Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải Thạc sỹ
23 Ngành Kỹ thuật điện tử Thạc sỹ
24 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Thạc sỹ
25 Ngành Quản lý kinh tế Thạc sỹ
26 Ngành Công nghệ thông tin Thạc sỹ
27 Chuyên ngành Quản lý hàng hải Thạc sỹ
28 Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Thạc sỹ
29 Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy Thạc sỹ
30 Chuyên ngành Máy và thiết bị tàu thủy Thạc sỹ
31 Chuyên ngành Khai thác, bảo trì tàu thuỷ Thạc sỹ