Chương trình Đào tạo

STT Ngành Trình độ
1 Chương trình đào tạo các ngành thạc sĩ áp dụng cho các khóa từ 2017 đợt 2 Thạc sỹ
2 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Tiến sĩ
3 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải Tiến sĩ
4 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy Tiến sĩ
5 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Máy thiết bị tàu thủy Tiến sĩ
6 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tiến sĩ
7 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học hàng hải Tiến sĩ
8 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy Tiến sĩ
9 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy theo đề án 911 Tiến sĩ
10 Kĩ thuật Môi trường Thạc sỹ
11 Ngành Kĩ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thạc sỹ
12 Chuyên ngành Kĩ thuật môi trường
13 BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI
14 Ngành Kỹ thuật điện tử Thạc sỹ
15 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Thạc sỹ
16 Chuyên ngành Máy và thiết bị tàu thủy
17 Ngành Quản lý kinh tế Thạc sỹ
18 Ngành Công nghệ thông tin Thạc sỹ
19 Chuyên ngành Quản lý hàng hải Thạc sỹ
20 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
21 Ngành Kỹ thuật điện tử
22 Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Thạc sỹ
23 Ngành Tổ chức và Quản lý vận tải Thạc sỹ
24 Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy Thạc sỹ
25 Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy
26 Chuyên ngành Máy và thiết bị tàu thủy Thạc sỹ
27 Chuyên ngành Khai thác, bảo trì tàu thuỷ Thạc sỹ
28 Chuyên ngành Bảo đảm an toàn hàng hải Thạc sỹ