VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

STT Ngành Trình độ
1 Quản lý sản xuất công nghiệp Thạc sỹ
2 Quản lý môi trường Thạc sỹ
3 Quản lý tài chính Thạc sỹ
4 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thạc sỹ
5 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Thạc sỹ
6 Quản lý vận tải và Logistics Thạc sỹ
7 Chương trình đào tạo các ngành thạc sĩ áp dụng cho các khóa từ 2017 đợt 2 Thạc sỹ
8 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Tiến sĩ
9 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải Tiến sĩ
10 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy Tiến sĩ
11 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Máy thiết bị tàu thủy Tiến sĩ
12 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tiến sĩ
13 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học hàng hải Tiến sĩ
14 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy Tiến sĩ
15 Kĩ thuật Môi trường Thạc sỹ
16 Ngành Kĩ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thạc sỹ
17 Chuyên Ngành Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải Thạc sỹ
18 Ngành Kỹ thuật điện tử Thạc sỹ
19 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Thạc sỹ
20 Ngành Quản lý kinh tế Thạc sỹ
21 Ngành Công nghệ thông tin Thạc sỹ
22 Chuyên ngành Quản lý hàng hải Thạc sỹ
23 Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Thạc sỹ
24 Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy Thạc sỹ
25 Chuyên ngành Máy và thiết bị tàu thủy Thạc sỹ
26 Chuyên ngành Khai thác, bảo trì tàu thuỷ Thạc sỹ