Chương trình Đào tạo

STT Ngành Trình độ
1 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Tiến sĩ
2 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải Tiến sĩ
3 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy Tiến sĩ
4 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Máy thiết bị tàu thủy Tiến sĩ
5 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tiến sĩ
6 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học hàng hải Tiến sĩ
7 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy Tiến sĩ
8 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy theo đề án 911 Tiến sĩ
9 Kĩ thuật Môi trường Thạc sỹ
10 Ngành Kĩ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thạc sỹ
11 Chuyên ngành Kĩ thuật môi trường
12 BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI
13 Ngành Kỹ thuật điện tử Thạc sỹ
14 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Thạc sỹ
15 Chuyên ngành Máy và thiết bị tàu thủy
16 Ngành Quản lý kinh tế Thạc sỹ
17 Ngành Công nghệ thông tin Thạc sỹ
18 Chuyên ngành Quản lý hàng hải Thạc sỹ
19 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
20 Ngành Kỹ thuật điện tử
21 Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Thạc sỹ
22 Ngành Tổ chức và Quản lý vận tải Thạc sỹ
23 Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy Thạc sỹ
24 Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy
25 Chuyên ngành Máy và thiết bị tàu thủy Thạc sỹ
26 Chuyên ngành Khai thác, bảo trì tàu thuỷ Thạc sỹ
27 Chuyên ngành Bảo đảm an toàn hàng hải Thạc sỹ