Skip to:

Cơ cấu tổ chức

I. Ban lãnh đạo Viện Đào tạo sau đại học:

      1. PGS. TS. Lê Văn Học                     Viện trưởng

      2. PGS. TS. Nguyễn Văn Sơn            Phó Viện trưởng

      3. PGS. TS. Nguyễn Kim Phương     Phó Viện trưởng

II. Các chuyên viên:

     1. ThS. Nguyễn Xuân Sơn

     2. ThS. Trần Minh Tuấn

     3. ThS. Lê Thành Lự

     4. ThS. Đặng Thị Nga