VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Viện Đào tạo Sau đại học được biên chế 07 cán bộ, viên chức trong đó:

- 01 Viện trưởng;

- 02 Phó Viện trưởng;

- 04 Chuyên viên.

Phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức cụ thể như sau:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Quy chế làm việc của Viện Đào tạo Sau đại học)

- Viện trưởng: Chỉ đạo toàn diện công việc của Viện, phân công công việc cho các Phó Viện trưởng và chuyên viên.

- Phó Viện trưởng: Theo sự phân công của Viện trưởng; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm chính trong mảng công việc được phân công.

- Chuyên viên: Theo sự phân công của Viện trưởng, trực tiếp triển khai thực hiện.

Cán bộ, viên chức làm việc theo vị trí việc làm được phân công theo dõi chính công việc