VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

 • English
 • Tiếng Việt

 • Chức năng, nhiệm vụ

  1. Chức năng: Triển khai công tác tổ chức, quản lý đào tạo và bồi dưỡng Sau đại học của Trường (kể cả các chương trình liên kết đào tạo Sau đại học với nước ngoài).2. Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ công tác tổ chức...
 • Giới thiệu Viện Đào tạo Sau đại học

  - Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1995.- Số lượng CB, VC: 07 người, trong đó có: 01 Viện trưởng; 02 Phó Viện trưởng; 04 Chuyên viên.- Quản lý: 08 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ,...
 • Cơ cấu tổ chức

  Viện Đào tạo Sau đại học được biên chế 07 cán bộ, viên chức trong đó:- 01 Viện trưởng;- 02 Phó Viện trưởng;- 04 Chuyên viên.Phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức cụ thể như sau:PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC(Ban hành kèm theo Quy chế...