VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

 • English
 • Tiếng Việt

 • Chức năng, nhiệm vụ

  1. Chức năng: Viện Đào tạo sau đại học có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và bồi dưỡng sau đại học tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phù hợp với các quy chế hiện hành của...
 • Giới thiệu Viện Đào tạo Sau đại học

  - Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1995.- Số lượng CB, VC: 07 người, trong đó có: 01 Viện trưởng; 02 Phó Viện trưởng; 04 Chuyên viên.- Quản lý: 08 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ,...
 • Cơ cấu tổ chức

  Viện Đào tạo Sau đại học được biên chế 07 cán bộ, viên chức trong đó:- 01 Viện trưởng;- 02 Phó Viện trưởng;- 04 Chuyên viên.Phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức cụ thể như sau:PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC(Ban hành kèm theo Quy chế...