VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

1. Chức năng: Viện Đào tạo sau đại học có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và bồi dưỡng sau đại học tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phù hợp với các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp quy khác có liên quan.

2. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và bồi dưỡng sau đại học theo các quy định hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo và của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường.

b) Phối hợp với các Đơn vị chuyên môn trong Trường xây dựng phương án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sau đại học trình Hiệu trưởng phê duyệt về các ngành/chuyên ngành đào tạo đã được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép, hợp tác trong đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước.

c) Tổ chức, hướng dẫn các Đơn vị chuyên môn xây dựng Đề án mở ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ khi xét thấy đủ điều kiện và làm thủ tục trình các cấp xét duyệt.

d) Tổ chức, hướng dẫn các Đơn vị chuyên môn xây dựng mới chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của mỗi ngành; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo đã xây dựng; điều chỉnh tên chuyên ngành cho phù hợp với yêu cầu đào tạo thực tế, làm thủ tục trình Hiệu trưởng phê duyệt.

e) Soạn thảo các quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ và bồi dưỡng sau đại học tại Trường trình Hiệu trưởng và Hội đồng trường thực hiện các thủ tục phê duyệt, ban hành.

g) Tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ và mở các lớp bồi dưỡng sau đại học theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

h) Xây dựng kế hoạch giảng dạy, lập thời khóa biểu; tổ chức giảng dạy; kiểm tra, theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp sau đại học của Trường.

i) Xử lý những thay đổi trong quá trình đào tạo cao học, nghiên cứu sinh và học viên.

k) Đề xuất các nhu cầu, điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh (NCS);

l) Đề xuất với Hiệu trưởng về kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo sau đại học.

m) Đảm bảo thông tin, truyền thông về đào tạo và và bồi dưỡng sau đại học của Trường.