VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

1. Chức năng: Triển khai công tác tổ chức, quản lý đào tạo và bồi dưỡng Sau đại học của Trường (kể cả các chương trình liên kết đào tạo Sau đại học với nước ngoài).

2. Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ công tác tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học của Trường; phối hợp với các Đơn vị chuyên môn trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học. Viện Đào tạo Sau đại học (SĐH) có nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Phối hợp với các Đơn vị chuyên môn đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển, quy mô đào tạo SĐH cho các chuyên ngành đào tạo.

b) Phối hợp với các các Đơn vị chuyên môn xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ.

c) Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh và bồi dưỡng SĐH; phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tuyển chọn đào tạo SĐH ở nước ngoài.

d) Lập kế hoạch giảng dạy, lập thời khóa biểu; tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp SĐH của Trường.

e) Phối hợp với các khoa, phòng, ban chức năng, tổ chức và quản lý các chương trình phối hợp đào tạo SĐH với nước ngoài, các đề án, dự án đào tạo SĐH sử dụng ngân sách nhà nước, thông tin về SĐH trong và ngoài nước.

f) Chủ trì việc soạn thảo quy chế, quy định, qui trình liên quan đến đào tạo SĐH.

g) Trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành quy chế, quy định, qui trình liên quan đến đào tạo SĐH và kịp thời đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung.

h) Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về quản lí SĐH. Chịu trách nhiệm thống kê, xác nhận và soạn thảo các hợp đồng thanh toán khối lượng giảng dạy lý thuyết, thực hành thí nghiệm cho bậc SĐH.

 i) Thực hiện công việc quản lý, bồi dưỡng SĐH: tổ chức đăng ký nhập học, đăng ký môn học; lập danh sách lớp; lập lịch thi học kỳ; quản lý điểm thi, hồ sơ học tập của học viên; xét tư cách học viên được nhận đề tài, được bảo vệ luận văn, luận án; trình Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài, phân công phản biện, thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn, luận án; lập hồ sơ Hội đồng bảo vệ luận văn, luận án; cấp bảng điểm tích lũy học kỳ, bảng điểm toàn khóa, chứng nhận hoàn thành môn học; trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp; lập hồ sơ cấp bằng; tổ chức cấp phát và quản lý văn bằng do Trường đào tạo; trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định những trường hợp bảo lưu kết quả tuyển sinh, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa đào tạo, ngừng học, tiếp tục học, gia hạn thời gian học tập, cho thôi học; tham mưu Hiệu trưởng xem xét quyết định những vấn đề học vụ cao học quá thời hạn đào tạo.