Skip to:

Chức năng nhiệm vụ

Viện Đào tạo sau đại học được thành lập theo Quyết định số 2575/QĐ-ĐHHH-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trên cơ sở Khoa Đào tạo sau đại học, với các chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

Viện Đào tạo sau đại học có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ và bồi dưỡng sau đại học tại Trường Đại học Hàng hải theo quy chế hiện hành về đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ và bồi dưỡng sau đại học tại Trường.

2.2. Phối hợp với các ban chuyên ngành, các khoa, viện KH trong Trường xây dựng phương án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sau đại học trình Hiệu trưởng phê duyệt về:

+ Các chuyên ngành đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép;

+ Mở các chuyên ngành mới;

+ Hợp tác đào tạo với các Trường, Viện trong và ngoài nước.

2.3. Soạn thảo các quy chế quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ và bồi dưỡng sau đại học tại Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.

2.4. Tổ chức tuyển sinh cao học, nghiên cứu sinh và mở các lớp bồi dưỡng sau đại học theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.5. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, lập thời khóa biểu; tổ chức giảng dạy; kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp sau đại học của Trường.

2.6. Xử lý những thay đổi trong quá trình đào tạo cao học, nghiên cứu sinh và học viên.

2.7. Đề xuất các nhu cầu, điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh.

2.8. Tổ chức, quản lý hoạt động của ban chuyên ngành trong lĩnh vực có liên quan đến đào tạo sau đại học tại Trường.

2.9. Đề xuất Hiệu trưởng về kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo sau đại học.

2.10. Đảm bảo thông tin về đào tạo và bồi dưỡng sau đại học của Trường.