Kế hoạch học tập từ ngày 21/5/2018 đến 27/5/2018 (Chương trình tiến sĩ)