Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển cặn lắng trong buồng cháy động cơ diesel