Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Năm 2015 -Trường ĐHHHVN

Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ Ban hành kèm theo Quyết định số:1989 /QĐ-ĐHHHVN ngày 6 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Undefined