NHẮC LẠI: THÔNG BÁO V/V NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI NCS VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC