Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Bùi Văn Minh, ngành: Khoa học hàng hải