Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Đào Quang Dân, chuyên ngành: Khoa học hàng hải