Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Lưu Việt Hùng, ngành: Khoa học hàng hải