Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà, chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải