Thông báo Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Hoàng Thị Phương Lan