Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Hữu Quyền