Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS. Hoàng Thị Lịch