Thông báo Bảo vệ luận án Tiến sĩ Cấp Trường của NCS. Vương Toàn Thu Thủy