Thông báo điểm thi B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ngày 17/12/2017