Thông báo hội thảo khoa học cấp trường cho NCS. Hoàng Văn Sĩ, chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy