Thông báo hội thảo khoa học cấp trường cho NCS. Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải