Thông báo Hội thảo khoa học cấp Trường của NCS. Võ Hồng Hải