Thông báo về vệc Tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2020