THÔNG BÁO V/V NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI NCS VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC