Đề án mở ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành: Quản lý kinh tế