Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết Tháng 3/2020http://sdh.vimaru.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-keo-dai-thoi-gian-tiep-nhan-ho-so-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-dot-1-nam

Tải hồ sơ dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ tại đây: http://sdh.vimaru.edu.vn/van-ban/ho-so-du-tuyen-trinh-do-thac-si

Vietnamese
Current View