Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Tải hồ sơ dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ tại đây: http://sdh.vimaru.edu.vn/van-ban/ho-so-du-tuyen-trinh-do-thac-si

Danh mục các môn học Bổ sung kiển thức (chuyển đổi): http://sdh.vimaru.edu.vn/van-ban/danh-muc-cac-mon-hoc-bo-sung-kien-thuc-cua-cac-nganh-chuyen-nganh-trinh-do-thac-si-dot-2-0

Undefined
Current View