Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 (Ngày thi dự kiến: 23, 24/10/2021)

Tải hồ sơ dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ tại đây: http://sdh.vimaru.edu.vn/van-ban/ho-so-du-tuyen-trinh-do-thac-si

Xem Danh mục các môn học bổ sung kiến thức tại đây: http://sdh.vimaru.edu.vn/van-ban/danh-muc-cac-mon-hoc-bo-sung-kien-thuc-...

Undefined
Current View