XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SỸ SAU KHI BẢO VỆ