Hướng dẫn, Mẫu giấy tờ

STT Tên Văn bản, biểu mẫu Trình độ File Tải về
1 XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SỸ SAU KHI BẢO VỆ Thạc sỹ File xac_nhan_chinh_sua_luan_van_sau_khi_bao_ve_2.docx
2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Turnitin 2-11-2015 (GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN) File huong_dan_su_dung_turnitin_2-11-2015_giang_day_cho_sinh_vien.docx
3 ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ Thạc sỹ File don_xin_bao_ve_luan_van_thac_si_1.docx
4 BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA TẬP THỂ NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH Tiến sĩ File bm.15.qt_.sdh_.06_-_ban_nhan_xet_luan_an_tien_si_cua_tap_the_nhdkh.docx
5 PHIẾU SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ Thạc sỹ Microsoft Office document icon bm.11-qt.sdh_.05_-_phieu_sua_chua_hieu_chinh_dtlvtn_4.doc
6 ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP VÀ THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SỸ Thạc sỹ Microsoft Office document icon bm.11.qt_.sdh_.03_-_don_xin_gia_han_hoc_tap_va_lam_luan_van_1.doc
7 BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Thạc sỹ Microsoft Office document icon bm.10-qt.sdh_.05_-_ban_nhan_xet_luan_van_thac_sy_cua_phan_bien_1.doc
8 NHẬN XÉT BẢN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dùng cho các nhà khoa học, cơ quan đơn vị) Tiến sĩ File bm.10.qt_.sdh_.06_-_nx_tom_tat_luan_an_tien_si_nha_khoa_hoc_1.docx
9 ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tiến sĩ File bm.10.qt_.sdh_.04_-_don_xin_gia_han_thoi_gian_hoc_tap_va_nc_1.docx
10 NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dùng cho các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường) Tiến sĩ File bm.09.qt_.sdh_.04_-_bao_cao_tinh_hinh_thuc_hien_tien_do_hp_nc_1.docx