Hướng dẫn, biểu mẫu

STT Tên Văn bản, biểu mẫu Trình độ File Tải về
11 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Turnitin 2-11-2015 (GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN) File huong_dan_su_dung_turnitin_2-11-2015_giang_day_cho_sinh_vien.docx
12 ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ Thạc sỹ Microsoft Office document icon bm.12-qt.sdh_.05_-_don_de_nghi_bao_ve_luan_van_tot_nghiep.doc
13 BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA TẬP THỂ NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH Tiến sĩ Microsoft Office document icon bm.15.qt_.sdh_.06_-_ban_nhan_xet_luan_an_tien_si_cua_tap_the_nhdkh.doc
14 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN Thạc sỹ Microsoft Office document icon bm.11-qt.sdh_.05_-_don_de_nghi_chinh_sua_ten_dtlvtn.doc
15 ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP VÀ THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SỸ Thạc sỹ Microsoft Office document icon bm.11.qt_.sdh_.03_-_don_xin_gia_han_hoc_tap_va_lam_luan_van.doc
16 BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Thạc sỹ Microsoft Office document icon bm.10-qt.sdh_.05_-_ban_nhan_xet_luan_van_thac_sy_cua_phan_bien.doc
17 NHẬN XÉT BẢN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dùng cho các nhà khoa học, cơ quan đơn vị) Tiến sĩ Microsoft Office document icon bm.10.qt_.sdh_.06_-_nx_tom_tat_luan_an_tien_si_nha_khoa_hoc.doc
18 ĐƠN XIN PHÉP GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tiến sĩ Microsoft Office document icon bm.10.qt_.sdh_.04_-_don_xin_phep_gia_han_thoi_gian_hoc_tap_va_nc.doc
19 NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dùng cho các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường) Tiến sĩ Microsoft Office document icon bm.09.qt_.sdh_.06_-_nx_luan_an_ts_cua_hd_cap_truong.doc
20 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tiến sĩ Microsoft Office document icon bm.09.qt_.sdh_.04_-_bao_cao_tinh_hinh_thuc_hien_tien_do_hp_nc.doc