Hướng dẫn, biểu mẫu

STT Tên Văn bản, biểu mẫu Trình độ File Tải về
21 BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Thạc sỹ Microsoft Office document icon bm.10-qt.sdh_.05_-_ban_nhan_xet_luan_van_thac_sy_cua_phan_bien.doc
22 NHẬN XÉT BẢN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dùng cho các nhà khoa học, cơ quan đơn vị) Tiến sĩ Microsoft Office document icon bm.10.qt_.sdh_.06_-_nx_tom_tat_luan_an_tien_si_nha_khoa_hoc.doc
23 ĐƠN XIN PHÉP GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tiến sĩ Microsoft Office document icon bm.10.qt_.sdh_.04_-_don_xin_phep_gia_han_thoi_gian_hoc_tap_va_nc.doc
24 NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dùng cho các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường) Tiến sĩ Microsoft Office document icon bm.09.qt_.sdh_.06_-_nx_luan_an_ts_cua_hd_cap_truong.doc
25 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tiến sĩ Microsoft Office document icon bm.09.qt_.sdh_.04_-_bao_cao_tinh_hinh_thuc_hien_tien_do_hp_nc.doc
26 LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA NCS Microsoft Office document icon bm.08.qt_.sdh_.06_-_ly_lich_khoa_hoc_cua_ncs.doc
27 ĐƠN XIN HỌC LẠI Microsoft Office document icon bm.08.qt_.sdh_.03_-_mau_don_xin_hoc_lai.doc
28 ĐƠN XIN THI LẠI HỌC PHẦN Microsoft Office document icon bm.07.qt_.sdh_.03_-_mau_don_xin_thi_lai_hoc_phan.doc
29 PHIẾU TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC (Dùng cho học viên cao học) Thạc sỹ Microsoft Office document icon bm.04-qt.sdh_.05_-_phieu_tom_tat_ly_lich_khoa_hoc_cua_hv.doc
30 BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Thạc sỹ Microsoft Office document icon bm.03-qt.sdh_.05_-_ban_nhan_xet_lv_thac_sy_cua_gvhdkh.doc