Nghiên cứu ảnh hưởng xâm thực bánh lái đến lực bẻ lái tàu thủy